Ga naar de inhoud
BM Vastgoed

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is en wordt door Verhome Vastgoed met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden. Verhome Vastgoed verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door Verhome Vastgoed worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Verhome Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.


Verhome Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Verhome Vastgoed opgenomen tarieven en andere gegevens (van derden) en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel Verhome Vastgoed alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Verhome Vastgoed niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.


Verwijzingen naar sites die niet door Verhome Vastgoed worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Verhome Vastgoed  uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Verhome Vastgoed worden onderhouden wordt afgewezen.


De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website staat er jegens Verhome Vastgoed voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Verhome Vastgoed voor aanspraken van derden in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.


Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhome Vastgoed  is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken.


De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé- doeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhome Vastgoed